Doporučená frekvence údržby, čištění a sanace fasád

DVASTAF GROUP - Certifikovaná stavební firma na čištění a sanace fasád s řadou úspěšných realizací.

Frekvence čištění fasády závisí na několika faktorech, včetně klimatických podmínek, typu fasádního materiálu a míry znečištění v okolí budovy.

Zde jsou některá doporučení pro četnost čištění fasády:

 1. Klimatické podmínky: V oblastech s častými dešti nebo vlhkým klimatem může být fasáda náchylnější k plísním, řasám a vodním skvrnám. V takových oblastech je třeba fasádu čistit častěji.
 2. Typ fasádního materiálu: Různé materiály, jako jsou cihly, dřevo, beton nebo kov, vyžadují různou údržbu. Některé materiály mohou být náchylnější k usazování nečistot nebo poškození, a proto mohou vyžadovat častější čištění.
 3. Míra znečištění: Umístění budovy hraje také roli. Budovy poblíž průmyslových areálů nebo rušných silnic mohou být více vystaveny znečištění z ovzduší a vyžadovat častější čištění.
 4. Pravidelná inspekce: Doporučuje se pravidelně provádět inspekce fasády, aby se odhalila případná znečištění nebo poškození. Pokud zjistíte, že fasáda vypadá špinavě nebo má známky znečištění, je vhodné čištění zvážit.
 5. Profesionální rada: Místní odborníci na údržbu fasád mohou poskytnout konkrétní doporučení pro vaši konkrétní situaci.

Obecně platí, že fasádu byste měli pravidelně kontrolovat i čistit alespoň jednou za několik let.

Můžeme například citovat z dokumentu firmy Baumit – Užívání, údržba a renovace ETICS, který je dostupný ke stažení na jejich webu zde: https://baumit.cz/files/cz/Technicke_dokumenty/Technologicke_predpisy_a_prirucky/Technologicke_predpisy/2019_zateplovaky/TP_ETICS__2019_G.pdf

Pravidelná kontrola ETICS
Nejméně 1x ročně je třeba prověřit neporušenost, úplnost a funkčnost zateplení fasády. Ověřuje se zejména
následující:

 • znečištění fasády špínou, biologickým napadením;
 • sprašování a křídování povrchu;
 • výskyt trhlinek v omítkové vrstvě, popř. keramickém obkladu nebo v jeho spárách;
 • těsnost napojení ETICS na jednotlivé detaily (okenní a dveřní rámy, parapety, prostupy, oplechování, apod.).

Výsledek kontroly je třeba zdokumentovat zápisem a fotodokumentací. Zjištěné vady je nutno neprodleně odstranit.

Pravidelná údržba ETICS
Četnost a rozsah udržovacích prací závisí na konkrétní skladbě zateplovacího systému (např. samočisticí schopnosti a pružnosti omítek, jejich vybavení proti biologickému napadení), na tvaru objektu, jeho lokální expozici (okolí) a místě samotném.
Obvyklý rozsah a interval údržby ETICS:

 • každé 2 roky kontrola a popř. obnova lemování a těsnění provedených silikonovými aj. pružnými tmely;
 • každých cca 3-5 let očištění fasády (dle druhu, rozsahu a stupně znečištění);
 • každých cca 5 let nátěr vybraných keramických obkladů a spárovaček impregnací;
 • každých cca 10-15 let nátěr omítkových ploch fasádní nátěrovou hmotou (barvou).

Čištění omítek
Místní znečištění omítek volně ulpěnými hrubšími mechanickými nečistotami (písek, posekaná tráva, pavučinky atp.) se odstraňují ometením za sucha nebo odsátím vysavačem. Čištění musí být provedeno tak, aby se nečistoty nerozmazaly po omítce a nedošlo k mechanickému poškození omítky (odření, poškrábání) příliš tvrdým vlasem smetáku, jeho násadou nebo hubicí vysavače.
V případě významného znečištění omítek polétavým prachem (typicky po řadě let vystavení fasády působení ovzduší se zvýšenou prašností, např. v rušné městské ulici) je možné jejich omytí nízkotlakou čistou vodou (pro omítky se doporučuje teplota cca 40 C, pro keramické obklady max 60 °C). Vhodnost konkrétního použitého čistícího přístroje, případně použití roztoku neutrálního detergentu a konkrétní pracovní postup (volbu pracovního tlaku, výběr trysky atp.) je třeba konzultovat s výrobcem přístroje nebo odbornou prováděcí firmou.
Při mokrém čištění je vždy nutno dbát, aby voda nevnikla pod vrstvu omítky. Proud čistící vody proto není vhodné směřovat do spár v omítce (např. dilatace), do přípojných míst s jinými stavebními prvky (např. okny, dveřmi) atp.
Čištění omítek rozpouštědly, kyselinami, alkáliemi nebo abrasivy nedoporučujeme, protože může vést k poškození omítek.

Obnova ochrany omítky před biologickým napadením
Zejména v oblastech se zvýšeným rizikem biologického napadení fasády se v závislosti na konkrétních místních podmínkách (jako jsou např. lokální mikroklima, častý výskyt mlh, blízkost vodních ploch, množství a druh blízké
vegetace, expozice stavby k povětrnostním vlivům, tvary a rozměry říms a klempířských výrobků odvádějících srážkovou vodu od líce fasády apod.) doporučuje v pravidelných intervalech obnovovat funkčnost ochrany omítky
před biologickým napadením. Mimo to je třeba fasádu omýt biocidním prostředkem a opatřit nátěrem se zvýšenou biocidní ochranou bezprostředně po zjištění prvních příznaků biologického napadení. Konkrétní postup by měl
vycházet z odběru vzorku biologického napadení z fasády stěrem, identifikace odbornou laboratoří, volby odpovídajícího chemického prostředku a příslušného technického listu.“

V některých případech může být nutné čištění provádět častěji, zejména pokud se v okolí budovy vyskytují specifické faktory, které zvyšují míru znečištění.

Profesionální odborníci na údržbu fasád vám mohou poskytnout konkrétní rady a doporučení ohledně frekvence čištění pro vaši konkrétní situaci.

 

Další témata:

 1. Nejčastějšími typy znečištění fasád budov
 2. Nepříznivé důsledky znečištění fasád domů
 3. O čištění a sanaci fasád domů obecně
 4. Výhody a úspory čištění a sanace fasád z hlediska její funkce a životnosti
 5. Doporučená frekvence údržby, čištění a sanace fasád
 6. Doporučený postup sanace fasády
 7. Doporučení pro výběr firmy na čištění a sanaci fasád
 8. Výhody provádění čištění a sanace fasád z lešení oproti plošině
 9. Výhody provádění čištění a sanací fasád certifikovanou firmou
 10. Umývání vs. čištění a sanace fasády
 11. 4 kroky k trvale krásné fasádě, která zase září novotou (zdroj Baumit.cz)
 12. Postup sanace fasád (zdroj: Caparol.cz)

Potřevujete více informací nebo se chcete na něco zaptat? Pošlete nám zprávu přímo z webu: